Paper Information


Title ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ《 ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠡᠷ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ- ᠡᠯᠦᠨᠴᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 110ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠋ᠤᠯᠪᠠ
Creator ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ
Keyword ᠠᠷᠠᠳ ᠤ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ; 《ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ》; ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠡᠤᠭᠡ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ《 ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠳᠤ ᠬ᠋ᠠᠷᠳᠡᠭ ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠪᠢᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠭᠡᠷ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭ᠋ᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠡᠭ ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠵᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ 30 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1904ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬ᠋ᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ( ᠪᠠᠰᠠ 《ᠤᠪᠤᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ》ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠳᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎᠎ᠠ) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠶᠠᠨᠽᠤᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠴᠭᠡ ᠴᠠᠬ᠋ᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠶᠠᠠᠽᠤᠩ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠢᠮᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠢᠷᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠢᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn