Paper Information


Title ᠴ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
Creator ᠪᠠᠢ ᠱᠠᠨ
Keyword ᠴ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠯᠢᠶᠯᠡᠲᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn