Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 《ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠰᠠᠨ ᠶᠸ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword 《ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠰᠠᠨ ᠶᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ》; ᠴᠠᠭ; ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ; ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ; ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ; ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ《ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠰᠠᠨ ᠶᠸ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ》ᠨᠢ 1927 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1928 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn