Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠠᠭ᠌ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠠ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠸ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ; ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ; ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ  ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠠ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠭᠤᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn