Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ• ᠤᠢᠭᠤᠷ• ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠭᠤ‍ • ᠯᠢᠩᠭᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠤᠢ᠋ᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ•ᠤᠢ᠋ᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ•ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠋ᠯᠡ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠲᠤᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn