Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠲᠤᠤ ᠰᠢᠦ ᠵᠸᠨ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠨᠠᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠴᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠣᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn