Paper Information


Title 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠳᠡᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠳ᠂ ᠲᠠᠶᠠ
Keyword 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ
Abstract ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠳᠡᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠮᠡᠳᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠳᠡᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2001年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn