Paper Information


Title ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ [loda:] ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ; [loda:]; ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ [loda:] ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠳᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠯᠦ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ 《ᠯᠠ》᠂ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ 《ᠪᠠ》ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠳ᠋ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠩ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn