Paper Information


Title ᠬᠠᠷ᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠰᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠢᠦᠢ ᠬᠠᠢ
Keyword ᠠᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ; ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ; ᠠᠢ᠌ᠰᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ; ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ
Abstract ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ 《ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠤᠳ 》 ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠ 》 ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠰᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn