Paper Information


Title ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ;ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ;ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ 
Abstract ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠪᠡᠷ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠨᠷ ᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡᠳᠦ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠰᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn