Paper Information


Title ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠢ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ- ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ ᠤ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》᠋ ᠵᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠠᠯ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠨ
Keyword ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠢ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ;ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ ᠤ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠳᠤ ᠴᠦ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn