Paper Information


Title ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
Creator ᠡᠾᠸᠢ ᠬᠤ
Keyword ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ; ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ; ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠬᠡᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ; ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ᠂ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳᠡᠯ ᠠ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn