Paper Information


Title ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator  ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠳ᠂ᠰᠸᠷᠠᠨᠪᠠᠳᠤ
Keyword ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠢ
Abstract ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ—ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ  ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ  ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠭᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠡᠢᠯᠶᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋᠋ ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn