Paper Information


Title ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ 《ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠮ᠂ ᠦᠨᠢᠤ᠋ᠯᠠᠭᠠᠨ
Keyword 《ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》; ᠹᠸᠦᠳᠡᠯ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ; ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ; ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ; ᠲᠤᠯᠢ
Abstract ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ《ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》ᠹᠸᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠳᠠ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯᠲᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠰ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠬᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn