Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ
Creator ᠨᠣᠮᠢᠨ
Keyword ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠦᠶ ᠡ; ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌; ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠣᠨᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ᠂ ᠤᠷᠲᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠠ ᠬᠣᠶᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌[e]ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠪᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠲᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn