Paper Information


Title ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠨᠵᠦ 《ᠦᠯᠡᠳᠡᠮᠡᠯ》 ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠨᠢ — ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠲᠦᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠳᠠᠪᠤᠨᠤᠩ ᠤᠳ ᠪᠠ ᠠᠢ᠌ᠰᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ
Creator ᠪᠤᠵᠢᠬᠢᠲᠠᠢ ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠨᠵᠦ ; ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ 
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ 1629 ᠤᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 《ᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠳᠠᠪᠤᠨᠤᠩ ᠤᠳ》 ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨᠤᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠰᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn