Paper Information


Title ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠤᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ—ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ; ᠬᠠᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ ᠠ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn