Paper Information


Title ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠮ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ; ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ; ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠯ ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠡᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠴᠢᠮᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠡᠯ ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn