Paper Information


Title ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨᠴᠤᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠤᠶᠠᠨ; ᠴᠧᠨ ᠶᠠ ᠵᠢᠶᠧ
Keyword ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠲᠠᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠰᠢᠲᠭᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠦᠵᠡᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ᠂ ᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠲᠦᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨᠴᠤᠳ ᠪᠡ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Abstract
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2005年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn