Paper Information


Title ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠦ‍ · ᠱᠤᠭ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ
Keyword ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠭᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ 《ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠪᠠ 《ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ》 ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ᠋ᠢ ᠳᠤᠲᠤᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭ᠋ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠷᠦᠨ᠋ᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn