Paper Information


Title ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠰᠸ ᠤᠩ ᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ 《 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ 》 ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠪᠤ • ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠬᠤ
Keyword ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ; ᠰᠸᠢ ᠤᠩ ᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠮᠤᠷ; ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ; ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᡁᠢ ᠾᠸ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠬᠤᠠᠶᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ》 ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ  ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠰᠸᠢ ᠤᠩ ᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠨᠢ《 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ》 ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn