Paper Information


Title ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ - ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠲ•ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠠᠪ ᠤᠨ《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠯᠣᠣ
Keyword 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠲ•ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠠᠪ ᠤᠨ《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn