Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠳ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ; ᠲᠣᠭᠣᠵᠢ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠪᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ + ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ + ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ + ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠬᠡᠪᠰᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn