Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
Keyword ᠮᠤᠨᠭ᠋ᠤᠯ; ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠳ; ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ; ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ; ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ; ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ᠂ ᠤᠷᠴᠤᠨ᠂ ᠾᠸᠵᠡᠸ᠂ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn