Paper Information


Title 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ
Creator ᠳᠡᠭᠰᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ;20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ; ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ
Abstract 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠳᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠷᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠠᠯᠴᠡᠯ— ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ — ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠴᠦ ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠲᠦᠯᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠤᠷᠴᠡ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn