Paper Information


Title ᠲᠤᠤᠯᠢᠯᠢ᠌᠌ᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨ- ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠸᠩ᠎ ᠤᠨ《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ》᠋ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠠᠳ
Creator ᠪᠤᠤ ᠰᠠᠢ᠋ᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ》᠋ ᠷᠤᠮᠠᠠ; ᠲᠤᠤᠯᠢᠯᠢ᠌᠌ᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《 ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ》 ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢᠯᠢ᠌᠌ᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢᠯᠢ᠌᠌ᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn