Paper Information


Title ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠋ᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠰᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠠᠩ
Keyword ᠬᠠᠰᠠᠷ; ᠲᠠᠢ᠋ᠰᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ; ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠋ᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠋ᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠋ᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ; ᠲᠠᠢ᠋ᠰᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ; ᠲᠠᠢ᠋ᠰᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠢ᠋ᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠤᠯᠬᠤ; ᠲᠠᠢ᠋ᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ; ᠲᠠ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn