Paper Information


Title ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
Keyword ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ;《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ》; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 
Abstract ᠤᠷᠠᠳ ᠬᠦᠦᠰᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ᠋ ᠦ 1765 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭᠯᠠᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 18᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn