Paper Information


Title ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠹᠦᠰᠸ ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠬᠤᠢ
Creator ᠵᠢᠮᠪᠠ
Keyword ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ;ᠲᠠᠢᠹᠦᠰᠸ ;ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠠᠮᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠹᠦᠰᠸ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 1956ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠹᠦᠰᠸ ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ 1929ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢᠮᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ᠂1936ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠹᠦᠰᠧ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠮᠠᠵᠦ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn