Paper Information


Title ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ  ᠤᠨ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠣᠮᠴᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ
Keyword ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ ᠤᠨ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》;ᠨᠣᠮᠴᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》;ᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ; ᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠣᠮᠴᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ᠂ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠷᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠋ ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn