Paper Information


Title ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠂ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ
Keyword ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠭᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn