Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠲᠤ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠢᠷᠭᠠᠢ ; ᠰᠠᠢᠨᠳᠤᠷ ᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ; ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦ ᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢ ᠵᠦᠦᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠭᠡ ᠰᠢᠢᠳ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠰᠡᠮ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠰ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠶᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn