Paper Information


Title 《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠳᠤᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠯᠠᠭ
Keyword 《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ; ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠳᠤᠬᠦ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠤᠢᠯ ᠡᠳᠤᠢ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡ᠋ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠲᠠᠢᠯᠤᠭᠡᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1992年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn