Paper Information


Title ᠠᠩᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠢᠯᠠᠭᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠠᠩᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ; ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ; ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠠ᠎ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn