Paper Information


Title 《ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠸᠠᠨ》 ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ
Keyword ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠸᠠᠨ; ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ; ᠡᠠᠩᠭᠡᠲᠡᠭᠦᠰ; ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract 《ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠸᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠢᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠠ ᠡᠩᠭᠡᠲᠡᠭᠦᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn