Paper Information


Title ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ
Keyword ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ; ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ; ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠬᠡ
Abstract ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠡᠷᠺᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠭ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠦᠷ ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠳᠡᠭ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn