Paper Information


Title ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠵᠤ
Keyword ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ; ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠤᠭᠡᠨ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨᠮᠵᠢᠯᠡᠨᠳᠠᠨ ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠲᠠᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤᠡᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠡᠢᠨᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠤᠬᠤᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠠᠡᠢᠴᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠪᠠᠡᠢᠯ ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn