Paper Information


Title ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ  ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠤᠤ ᠬᠤᠩ ᠰᠢᠶᠠ
Keyword ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ; ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠠᠨᠷ;ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ; ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ
Abstract ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn