Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠢᠦᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ; ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Abstract ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠮᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠤᠳᠤ ᠲᠤᠪᠤᠭᠤᠷ ᠪᠤᠭᠠᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn