Paper Information


Title ᠱᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠣᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
Keyword ᠱᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ; ᠣᠷᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢᠮ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠪᠠ ᠡᠯ ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠪᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠱᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ》ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠲᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ ᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn