Paper Information


Title ᠪ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ
Creator ᠤᠳᠤᠨ
Keyword ᠪ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ; ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ;ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ; ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ
Abstract ᠪ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠪᠢᠮᠨᠡᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠡᠷᠴᠢᠮᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠭᠤᠪᠠᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯ ᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn