Paper Information


Title ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠌ᠳ᠌᠂ ᠭᠠᠩᠲᠡᠮᠦᠷ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ;ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠤᠢᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠯᠤᠤᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ 《ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ》ᠰᠡᠳᠳᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009ᠣᠨ ᠤ 1ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ 2010ᠣᠨ ᠤ 7ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠠᠭᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ》᠂《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ 《ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ》 ᠤᠨ 2013ᠣᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠ》ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤᠶ ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠰᠡᠵᠢᠬᠦᠷ ᠦᠷᠦᠴᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn