Paper Information


Title ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠡᠴᠨ ᠤᠬᠠᠵᠦ ᠡᠵᠡᠮᠳᠠᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠢᠩᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ
Keyword ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠡᠴᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠠᠬᠦ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ 《ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠡᠴᠨ ᠤᠬᠠᠵᠦ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ》 ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn