Paper Information


Title ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠯ ;ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ 《ᠳᠡᠦᠬᠡ》ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠦᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn