Paper Information


Title ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Creator ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠶᠦᠨ; ᠠᠯᠭᠤᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ; ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ; ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Abstract ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ《 ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ  ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠠ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠢᠢᠵᠢᠵᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ ᠲᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ᠍ᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn