Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ; 《ᠪᠦᠬᠦᠲᠠ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢ ᠲᠸᠴᠢᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠷᠦᠢ ᠴᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠰᠢᠡ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨᠯ ᠤᠨ ᠤᠳ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ 1923ᠣᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠢ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn