Paper Information


Title ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠮᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ
Creator ᠸᠠᠩ ᡂᠢ ᠬᠤᠸᠨ
Keyword ᠲᠠᠭᠤᠷᠴᠤᠳ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠪᠡ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn