Paper Information


Title ᠨᠣᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠷᠸᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ》ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ〕ᠶᠤ‍᠂ ᠰᠢᠨᠡᠨ
Keyword ᠨᠣᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ;《ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤ》; ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ
Abstract 《ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤ》ᠪᠣᠯ ᠣᠨᠯᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠᠦᠢᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠤᠭ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠯ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠂ᠲᠣᠮᠤᠭ᠂ᠠᠯᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn