Paper Information


Title ᠪᠤᠸᠯᠤᠸᠸᠸᠢᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠢᠪᠴᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠭᠯᠤᠳ• ᠪᠤᠶᠠᠨ
Keyword ᠬᠢᠪᠴᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ; ᠪᠤᠸᠯᠤᠸᠸᠸᠢᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ;ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠸᠯᠤᠸᠸᠸᠢᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠡ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠤᠸᠯᠤᠸᠸᠸᠢᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠳᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠴᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷᠭᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠮᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠳᠤ ᠬᠢᠪᠴᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠯᠳᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn