Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠤᠨ 《ᠬᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ》 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ; ᠬᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ
Abstract ᠬᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹᠲᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ᠂ᠡᠸᠥ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠲᠢᠪ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ  ᠳᠤ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹᠲᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠲᠠᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹᠲᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn